بررسی وضعیت دسترسی به اینترنت +ADSL2
توجه: درصورتی که پس از استعلام، شماره شما قابلیت ثبت نام نداشت از ادامه دادن مراحل خودداری کنید. در غیر این صورت عواقب آن برعهده شما می باشد.